Statut Galerii Miejskiej we Wrocławiu


UCHWAŁA NR XX/642/00
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury
pod nazwą Galeria „MIEJSKA” we WrocławiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art 27 ustawy z dnia 25 października1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 01 Dz. U. z1997 roku Nr 110, poz. 721 ze zmianami), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuję:


§1.
Nadaje się Galerii „MIEJSKIEJ” we Wrocławiu statut,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Traci moc dotychczasowy statut Galerii „MIEJSKIEJ”nadany uchwałą Nr XXVI/153/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 1991roku w sprawie zmian w organizacji placówek upowszechniania kultury miasta Wrocławia.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik
do uchwały Nr XX/642/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku
STATUT
Galerii Miejskiej we WrocławiuI. Postanowienia ogólne

§1.
Instytucja kultury o nazwie Galeria „MIEJSKA”, zwana dalej „Galerią”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt Dz. U. z 1997 roku Nr110, poz. 721 ze zmianami),
2) aktu o utworzeniu (uchwała Nr XXVIII53/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 1991 roku),
3) postanowień niniejszego statutu.

§2.
Galeria jest jednostką organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 13/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

§ 3.
Siedziba Galerii mieści się we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, a terenem stałej działalności jest miasto Wrocław.

§4.
Rada Miejska Wrocławia zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Galerii.


II. Cele i zadania Galerii

§5.
Podstawowym celem działalności Galerii jest pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, głównie poprzez upowszechnianie współczesnej sztuki plastycznej profesjonalnej i amatorskiej,działalność edukacyjną

§6.
Przedmiotem działania Galerii jest w szczególności:
1) promowanie i prezentacja współczesnej sztuki plastycznej w szczególności młodych artystów w ramach mecenatu nad młodymi twórcami,
2) prezentacja najciekawszych osiągnięć artystycznych współczesnej sztuki plastycznej z ośrodków polskich i zagranicznych,
3) promocja wrocławskiego środowiska artystycznego w kraju i za granicą,
4) upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych również poprzez organizowanie pokazów plenerowych (performance, happeningi),
5) współpraca i wymiana kulturalna ż instytucjami kultury,szkolnictwem artystycznym, innymi organizacjami kulturalnymi i. artystycznymi,środowiskami twórczymi Wrocławia, w kraju i za granicą,
6) edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej,
7) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej (katalogi, prospekty),
8) prowadzenie różnej działalności usługowej własnej ina zlecenie, w tym: usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, organizacja kursów, sympozjów, plenerów, wernisaży, spektakli, koncertów, sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku artystycznego.

§7.
Galeria może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować inne działania wynikające z potrzeby środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową.


III. Organy zarządzające Galerią

§8.
Galeria zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§9.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Galerii,czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§10.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz,
3) zarządzanie jego majątkiem,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) decydowanie o polityce kadrowej - zawieranie i rozwiązywanie umów
o pracę oraz podejmowanie decyli wynikających ze stosunku pracy,
7) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Galerii pracownikom
i osobom trzecim.

§11.
Organizację wewnętrzną Galerii określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


IV. Mienie i finanse Galerii

§12.
Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działalności.

§13.
Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14.
Galeria jest finansowana z budżetu Gminy w formie dotacji, z dochodów własnych , ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§15.
Środki uzyskane z prowadzonej przez Galerię działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.

§16.
Do składania oświadczeń w imieniu Galerii w zakresiejej praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałaniedyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.