Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne będące w posiadaniu Galerii Miejskiej we Wrocławiu, a nieudostępnione w BIP udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określony w Ustawie z dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198,z późniejszymi zmianami).


Wzór wniosku do pobrania PDF: Wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf

Wzór wniosku do pobrania DOC: Wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.doc


Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Galeria Miejska we Wrocławiu jest zobowiązana poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2miesiące od złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek, należy przekazać do Galerii Miejskiej we Wrocławiu w jednej z poniższych opcji:

1. przesłać pocztą na adres Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul.Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław
2. złożyć w biurze Galerii Miejskiej we Wrocławiu (adres j.w.),
3. przesłać e-mailem na adres: biuro@galeriamiejska.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne będące w dyspozycji Galerii Miejskiej we Wrocławiu uniemożliwiają udostępnienia w takiej formie.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Galeria Miejska we Wrocławiu poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może zwrócić się do wnioskodawcy o opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę Galerii Miejskiej we Wrocławiu.